Algemene voorwaarden

KvK: 81881614
Email: info@flyght.eu

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij FLYGHT als opdrachtnemer optreedt. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten. De voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit schriftelijk overeenkomen. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Voorstel

FLYGHT doet een aanbod in de vorm van een offerte of een voorstel. De prijzen worden gebaseerd op een inschatting van de werkuren die in alle redelijkheid zijn bepaald. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod, haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending.

Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) omstandigheden in de werkzaamheden, bijvoorbeeld wensen die in eerste instantie niet in de offerte zijn opgenomen. FLYGHT zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien het aanbod een kennelijke verschrijving of vergissing bevat en de opdrachtgever dit kon begrijpen, is FLYGHT niet gehouden aan het gedane aanbod en zal dan ook niet aansprakelijk zijn.

Aanvaarding en wijziging van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod, hiermee doelend op de offerte en eventuele bijlagen, expliciet en schriftelijk te aanvaarden. FLYGHT houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden, hogere kosten of meerwerk.

Locatie

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het kiezen en regelen van een locatie (conform de drone wetgeving). Zij verzorgt eveneens de toegang tot de locatie. FLYGHT denkt uiteraard graag mee en adviseert als daar behoefte naar is. Ook is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen, zoals toegangskosten, parkeren etc.

Levering

FLYGHT spreekt met opdrachtgever een levertijd af. Levering van concept en definitieve bestanden geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per WeTransfer en/of Youtube.

Bij Youtube wordt een conceptvideo verborgen getoond, waardoor enkel opdrachtgever met de bijbehorende link de video kan bekijken. Het delen van deze link met derden is zonder toestemming niet toegestaan. FLYGHT is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van foto- dan wel videografische bestanden indien er sprake is van overmacht.

Vergoeding

Indien aannemelijk is dat FLYGHT hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal FLYGHT dit doorberekenen aan opdrachtgever. Alle door FLYGHT genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

FLYGHT is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. FLYGHT is, in ieder geval, maar niet uitsluitend, gerechtigd een jaarlijkse prijsverhoging door te voeren. FLYGHT stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op FLYGHT rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

Betalingsvoorwaarden

FLYGHT zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur per email sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In deze email staat een betaallink en de gemaakte factuur. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Geen enkel gebruik van het fotografisch of videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang opdrachtgever enige uitstaande factuur van FLYGHT nog niet heeft voldaan.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijdna ontvangst van de foto- dan wel videografische werken schriftelijk te worden voorgelegd aan FLYGHT. Klachten over de factuur dienen uiterlijk binnen

14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden voorgelegd FLYGHT. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te doen onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het werk ter beschikking wordt gesteld.

Klachten, na de genoemde termijnen, worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. FLYGHT heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor opdrachtgever met zich zou brengen.

Auteursrecht

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, zoals persoonlijkheidsrechten, op alle in het kader van de opdracht gemaakte foto- en videografische werken, berusten bij FLYGHT. Toestemming voor gebruik van een foto- dan wel videografisch werk door opdrachtgever wordt in beginsel verleend om ter beschikking gestelde foto’s / video te gebruiken in huiselijke kring. Hiermee wordt ook het gebruik op sociale media bedoeld. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is eveneens niet toegestaan foto- dan wel videografisch werk voor zakelijke,
commerciële, politieke of andere doeleinden buiten huiselijke kring, te gebruiken, verveelvoudigen, openbaar te maken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming.

Opdrachtgever is eveneens niet gerechtigd foto- en videografische werken in conceptversies te gebruiken, bewerken, verveelvoudigen, verhandelen of openbaar te maken.

FLYGHT houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, demonstratiemateriaal en wedstrijden.

Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten, rekent FLYGHT driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Bewaren van bestanden

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en het eventueel maken van een back up van de aangeleverde foto- dan wel videografische werken. Foto- dan wel videografische werken als eindresultaten worden een jaar bewaard na het verstrekken, tenzij opdrachtgever een verzoek doet deze werken langer te bewaren. Verstrekte foto- dan wel videografische werken, maar ook het niet gebruikte materiaal is na deze periode niet meer opvraagbaar of opeisbaar.

Aansprakelijkheid

FLYGHT is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde FLYGHT. Opdrachtgever is tijdens de operatie zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zichzelf en zijn of haar eigendommen. FLYGHT is niet verantwoordelijk voor schade aan een persoon, eigendommen of anderen.

FLYGHT is tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van FLYGHT.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Privacy

FLYGHT verwerkt persoonsgegeven conform toepasselijk (inter)nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

FLYGHT houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en per email, tenzij anders overeengekomen, aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige

Alle gevallen waarin de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.